ముగించు

మండలాలు మరియు గ్రామాలు

మండలాలు
క్రమసం రెవెన్యూడివిషన్ పేరు జిల్లాలోని మండలాలు
1 కరీంనగర్ 1. కరీంనగర్
2. కోతపల్లి *
3. కరీంనగర్ రూరల్ *
4. మనంకోంధూర్
5. తిమ్మాపూర్
6. గినర్వరం *
7. గంగాధర
8. రామాదుగు
9. చోపదండి
10. చిగురుముడి
2 హుజురాబాద్* 11. హుజురాబాద్
12. వెనవాంక
13. వి. సైదాపూర్
14. జమ్మూకుంటా
15. ఎల్లాండ్కుంటా *
16. శంకరపట్టణం
కరీంనగర్ జిల్లా మండలాలు మరియు గ్రామా పంచాయతీల జాబితా (రెవెన్యు)
క్రమసం మండల పేరు విలేజ్ పేరు
1 కరీంనగర్ కరీంనగర్
2 కరీంనగర్ పోతుగల్
3 కరీంనగర్ హస్నాపూర్
4 కొత్తపల్లి మల్కాపూర్
5 కొత్తపల్లి కొత్తపల్లి
6 కొత్తపల్లి లష్మిపూర్
7 కొత్తపల్లి సీతారాంపూర్
8 కొత్తపల్లి రేకుర్తి
9 కొత్తపల్లి నాగులమల్లియల్
10 కొత్తపల్లి చింతకుంట
11 కొత్తపల్లి ఖాజిపూర్
12 కొత్తపల్లి ఆసిఫ్నగర్
13 కొత్తపల్లి ఎలగందల్
14 కొత్తపల్లి బద్దిపల్లి
15 కొత్తపల్లి కామాన్పుర్
16 కరీంనగర్ రురల్ నగునూర్
17 కరీంనగర్ రురల్ జూబ్లీనగర్
18 కరీంనగర్ రురల్ ఫకీర్ప్ట్
19 కరీంనగర్ రురల్ చమాన్పల్లి
20 కరీంనగర్ రురల్ తహరకొండపూర్
21 కరీంనగర్ రురల్ చెర్లబూత్కూర్
22 కరీంనగర్ రురల్ మఖ్డుంపూర్
23 కరీంనగర్ రురల్ ఇరుకుల్ల
24 కరీంనగర్ రురల్ ఎల్బోతరం
25 కరీంనగర్ రురల్ వల్లంపహాడ్
26 కరీంనగర్ రురల్ దుర్శేడ్
27 కరీంనగర్ రురల్ చేగూర్తి
28 కరీంనగర్ రురల్ బొమ్మకల్
29 కరీంనగర్ రురల్ ఆరెపల్లి
30 మానకొండూర్ లింగాపూర్
31 మానకొండూర్ వేలాది
32 మానకొండూర్ వేగురుపల్లె
33 మానకొండూర్ ఉతూర్
34 మానకొండూర్ పచునూర్
35 మానకొండూర్ మద్దికుంట
36 మానకొండూర్ కెళ్ళేడు
37 మానకొండూర్ దేవంపల్లె
38 మానకొండూర్ లలితపుర్
39 మానకొండూర్ అన్నారం
40 మానకొండూర్ మానకొండూర్
41 మానకొండూర్ ముంజంపల్లె
42 మానకొండూర్ ఏదులాగట్టెపల్లె
43 మానకొండూర్ చేంజెర్ల
44 మానకొండూర్ గట్టుదుద్దెనపల్లె
45 మానకొండూర్ వాన్నారం
46 మానకొండూర్ గంగిపళ్ళే
47 మానకొండూర్ కొండపల్కల
48 తిమ్మాపూర్ వచునూర్
49 తిమ్మాపూర్ తిమ్మాపూర్
50 తిమ్మాపూర్ పోరండ్ల
51 తిమ్మాపూర్ మన్నేంపల్లె
52 తిమ్మాపూర్ నుస్తులాపూర్
53 తిమ్మాపూర్ నేదునూరి
54 తిమ్మాపూర్ రేణికుంట
55 తిమ్మాపూర్ కొత్తపల్లె
56 తిమ్మాపూర్ నల్లగొండ
57 తిమ్మాపూర్ మల్లాపూర్
58 తిమ్మాపూర్ పోలంపల్లె
59 తిమ్మాపూర్ పార్లపల్లె
60 తిమ్మాపూర్ మొగిలిపాలెం
61 తిమ్మాపూర్ అలుగునూర్
62 గన్నేరువరం గన్నేరువారం
63 గన్నేరువరం పరువెళ్ళ
64 గన్నేరువరం కాశిమ్ప్ట్
65 గన్నేరువరం మాదాపూర్
66 గన్నేరువరం మైలారం
67 గన్నేరువరం జంగపల్లి
68 గన్నేరువరం సంగేమ్
69 గన్నేరువరం గోపాల్పూర్
70 గన్నేరువరం గుణుకుల కొండాపూర్
71 గన్నేరువరం యాస్వాద
72 గన్నేరువరం పంతులు కొండాపూర్
73 గన్నేరువరం చెర్లాపూర్
74 గంగాధర వెంకటపల్లె
75 గంగాధర ర్యాలపల్లె
76 గంగాధర కాచిరెడ్డిపల్లె
77 గంగాధర కొండాయిపల్లె
78 గంగాధర బూర్గుపల్లె
79 గంగాధర నరసింహులపల్లె
80 గంగాధర సర్వారెడ్డిపల్లె
81 గంగాధర నాగిరెడ్డిపూర్
82 గంగాధర గంగాధర
83 గంగాధర నారాయణపూర్
84 గంగాధర ఇస్లాంపూర్
85 గంగాధర మల్లాపూర్
86 గంగాధర ఉప్పరమల్లియల్
87 గంగాధర కురికిల్
88 గంగాధర న్యాలకొండపల్లె
89 గంగాధర గట్టుబూత్కూర్
90 గంగాధర గర్సెకుర్తి
91 గంగాధర అచంపల్లి
92 గంగాధర ఒడ్డినారామ్
93 రామడుగు తిర్మలాపూర్
94 రామడుగు శ్రీరాములపల్లె
95 రామడుగు చిప్పకుర్తి
96 రామడుగు గుండి
97 రామడుగు లష్మిపూర్
98 రామడుగు దత్తోజిపేట్
99 రామడుగు రామడుగు
100 రామడుగు శనగర్
101 రామడుగు ఫకీర్ప్ట్
102 రామడుగు గోపాల్రావుపేట్
103 రామడుగు కొరటిపల్లె
104 రామడుగు రుద్రారం
105 రామడుగు మోతె
106 రామడుగు కిష్టాపూర్
107 రామడుగు వెదిరె
108 రామడుగు వెళిచ్చల్
109 రామడుగు దేశరాజపల్లె
110 రామడుగు కొక్కెరకుంట
111 రామడుగు వాన్నారం
112 చొప్పదండి రంగంపేట
113 చొప్పదండి చిట్యాలపల్లె
114 చొప్పదండి ఆర్నకొండ
115 చొప్పదండి భూపాలపట్నం
116 చొప్పదండి చొప్పదండి
117 చొప్పదండి గుమ్లాపూర్
118 చొప్పదండి కాట్నేపల్లె
119 చొప్పదండి కోనేరుపల్లె
120 చొప్పదండి రుక్మాపూర్
121 చొప్పదండి కొలిమికుంటా
122 చొప్పదండి చకుంటే
123 చొప్పదండి వెదురుగట్టు
124 చిగురుమామిడి ముదిమాణిక్యం
125 చిగురుమామిడి రామంచ
126 చిగురుమామిడి ముల్కనూర్
127 చిగురుమామిడి చిగురుమామిడి
128 చిగురుమామిడి రేకొండ
129 చిగురుమామిడి బొమ్మనపల్లె
130 చిగురుమామిడి సుందరగిరి
131 చిగురుమామిడి ఇందుర్తి
132 చిగురుమామిడి నవాబుపేట
133 చిగురుమామిడి కొండాపూర్
134 చిగురుమామిడి ఉల్లంపల్లె
135 వీణవంక మామిడాలపల్లె
136 వీణవంక ఎల్బాక
137 వీణవంక బొంతుపల్లె
138 వీణవంక చల్లూర్
139 వీణవంక ఘనముకుల
140 వీణవంక కోర్కళ్
141 వీణవంక కొండపాక
142 వీణవంక పోతిరెడ్డిపల్లె
143 వీణవంక రెడ్డిపల్లె
144 వీణవంక బ్రహ్మాంపల్లె
145 వీణవంక వీణవంక
146 వీణవంక కనపర్తి
147 వీణవంక బేతిగల్
148 వీణవంక వల్బాపూర్
149 వి .సైదాపూర్ ఎలాస్పూర్
150 వి .సైదాపూర్ సోమారం
151 వి .సైదాపూర్ వెన్నంపల్లె
152 వి .సైదాపూర్ రాంచంద్రాపూర్
153 వి .సైదాపూర్ ఏలబోతారం
154 వి .సైదాపూర్ గొడిశాల
155 వి .సైదాపూర్ సైదాపూర్
156 వి .సైదాపూర్ వెంకేపల్లె
157 వి .సైదాపూర్ దుద్దెనపల్లె
158 వి .సైదాపూర్ ఆకునూర్
159 వి .సైదాపూర్ ఘనపూర్
160 వి .సైదాపూర్ రాయికల్
161 వి .సైదాపూర్ బొమ్మకల్
162 వి .సైదాపూర్ అమ్మనగూర్తి
163 శంకరపట్నం ఎరడపల్లె
164 శంకరపట్నం అర్ఖండ్ల
165 శంకరపట్నం గడ్డపాక
166 శంకరపట్నం కాల్వల
167 శంకరపట్నం కాచాపూర్
168 శంకరపట్నం రాజాపూర్
169 శంకరపట్నం ధర్మారం
170 శంకరపట్నం కానాపూర్
171 శంకరపట్నం ముత్తారం
172 శంకరపట్నం తడికల్
173 శంకరపట్నం అంబల్పూర్
174 శంకరపట్నం కరీంపేట్
175 శంకరపట్నం కేశవపట్నం
176 శంకరపట్నం కొత్తగట్టు
177 శంకరపట్నం మొలంగూర్
178 శంకరపట్నం ఆముదాలపల్లె
179 శంకరపట్నం మెట్టుపల్లె
180 హుజురాబాద్ సింగపూర్
181 హుజురాబాద్ సిర్సపల్లె
182 హుజురాబాద్ పోతిరెడ్డిపేట్
183 హుజురాబాద్ చెల్పూర్
184 హుజురాబాద్ జూపాక
185 హుజురాబాద్ హుజురాబాద్
186 హుజురాబాద్ తుమ్మనపల్లె
187 హుజురాబాద్ బోర్నపల్లె
188 హుజురాబాద్ కాట్రేపల్లె
189 హుజురాబాద్ కండుగుల
190 హుజురాబాద్ కనుకులాగిద్ద
191 హుజురాబాద్ ధర్మరాజుపల్లె
192 జమ్మికుంట జమ్మికుంట
193 జమ్మికుంట కోరపల్లి
194 జమ్మికుంట సైదాబాద్
195 జమ్మికుంట విలాసాగర్
196 జమ్మికుంట థానుగులా
197 జమ్మికుంట బిజిగిరీషరీఫ్
198 జమ్మికుంట వావిలాల
199 జమ్మికుంట ధర్మారం
200 జమ్మికుంట మడిపల్లి
201 ఇల్లంతకుంట ఇల్లంతకుంట
202 ఇల్లంతకుంట చిన్నకోమటిపల్లి
203 ఇల్లంతకుంట వంతడుపుల
204 ఇల్లంతకుంట బూజునూర్
205 ఇల్లంతకుంట రాచపల్లి
206 ఇల్లంతకుంట టేకుర్తి
207 ఇల్లంతకుంట సిర్సేడ్
208 ఇల్లంతకుంట పాతర్లపల్లి
209 ఇల్లంతకుంట మల్లియల్
210 ఇల్లంతకుంట కానగర్తి