ముగించు

కోర్టులు

జిల్లా కోర్టు, కరీంనగర్ 1956 లో స్థాపించబడింది. జిల్లా 45 కోర్టులు ఉన్నాయి, అంటే, 11 జిల్లా కోర్టులు, 8 సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులు మరియు 26 జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులు ఉన్నాయి

కింది జిల్లా 1956 నుండి పనిచేసిన సెషన్స్ న్యాయమూర్తుల జాబితా.

https://districts.ecourts.gov.in/karimnagar