ముగించు

డిస్ట్రిక్ట్ కాంటాక్ట్ సెంటర్

ఓటరు సమాచారానికి సంబంధించిన

సవరణలు, లేదా క్రొత్త రిజిస్ట్రేషన్లు లేదా అభ్యంతరాలు, మార్పులు లేదా ఓటరు కార్డులో పేరును తొలగించడానికి. ఎన్నికల సెల్ చే స్థాపించబడిన జిల్లా సంప్రదింపు కేంద్రం

టోల్ ఫ్రీ నంబర్ :

ల్యాండ్ లైన్ నుండి : 0878- 1950

మొబైల్ నంబర్ నుండి : 1950